minőségi munka –
minőségi anyagokkal, korszerű technológiával

Amikor Ön belép a honlapunkra, egyúttal elfogadja a honlap használata során betartandó előírásokat, tudomásul veszi a látogatókra vonatkozó jogokat és kötelezettségeket. A honlap használatára az interneten szokásos (írott és íratlan) szabályok vonatkoznak.

A honlap tulajdonosa (a továbbiakban Honlapgazda) Görömbölyi Tamás egyéni vállalkozó, aki egyben a KvaliKarton fantázianevű cég tulajdonosa is.

Honlapgazda óvja a felhasználók adatait, és betart minden, az adatkezelésre vonatkozó jogszabályt.

 

Adatkezelési tájékoztató

 

1 Az adatkezelési tájékoztató célja

Honlapgazda (Görömbölyi Tamás egyéni vállalkozó, 3600 ÓZD, Bulcsú utca 4., B épület, fsz. 1. – a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Honlapgazda adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a kvalikarton.hu honlapon.

Honlapgazda fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására, természetesen az esetleges változásokról a tőle elvárható módon értesíti közönségét.

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg és mielőbb válaszolunk levelére. (levél küldése: info(kukac)kvalikarton.hu )

Honlapgazda elkötelezett ügyfelei és partnerei (beleértve alkalmazottait és nem alkalmazotti jogviszonyban a cég tevékenységében bármely módon és időszakban résztvevő munkatársait) személyes adatainak védelmében kiemelten fontosnak tartja ügyfelei és partnerei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Honlapgazda a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Honlapgazda az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

 

 

2 Az adatkezelő adatai

Amennyiben megkeresné cégünket, az alább, a cégünk adatai között megjelölt e-mail címen vagy telefonszámon léphet velünk kapcsolatba. A Honlapgazda minden hozzá beérkezett e-mailt az abban található, illetve az ahhoz bármely módon (pl. csatolmányok formájában) kapcsolódó személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb egy év múlva töröl, kivéve

– ha az adatok az ügyviteli és számviteli nyilvántartások részét képezik – ebben az esetben az adatok megőrzésének időtartamát az adott nyilvántartásokra vonatkozó, mindenkor érvényes jogszabályok határozzák meg. Ezen előírásokat a Honlapgazda magára nézve kötelezőnek fogadja el, ezeket mindenkor betartja.

– ha az adatok valamely, a Honlapgazda által nyújtott szolgáltatás részét képezik, mert az adott szolgáltatás nyújtásának feltétele az adatok tárolása. Ebben az esetben az adatokat a szolgáltatás megszűnésekor, illetve az érintett és a Honlapgazda között fennálló szolgáltatási jogviszony megszűnésekor azonnal törli.

Továbbá a Honlapgazda magára nézve kötelezőnek tartja, hogy ügyfeleivel, partnereivel kapcsolatban történő bármely adatgyűjtéskor kizárólag az adott adatkezelési célhoz feltétlenül szükséges információkat rögzíti és tárolja, valamint ezen információelemekről az ügyfeleket, partnereket a megfelelő indoklásokkal együtt tájékoztatja.

Név: Görömbölyi Tamás e. v.

Székhely: 3600 ÓZD, Bulcsú utca 4., B épület, fsz. 1.

Nyilvántartási szám: 54131497

Adószám: 55452373-1-25

Telefonszám: +36 30 401 9848

E-mail cím:  info(kukac)kvalikarton.hu

 

2.1 Adatvédelmi tisztviselő

Név: Görömbölyi Tamás

Telefonszám: +36 30 401 9848

 

 

3 Cookie-k (Sütik)

3.1 A sütik feladata

– információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;

– megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;

– megkönnyítik a weboldal használatát;

– minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

3.2 Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az adott weboldalt, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

3.3 Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

A weboldalakon a Honlapgazda alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak lejáratukig, illetve amíg a látogató nem törli őket.

 

4 A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje

A Honlapgazda minden hozzá beérkező, általa gyűjtött, kezelt, használt elektronikus vagy bármely más formában rögzített, létrehozott, tárolt adatot az adatközléstől számított legfeljebb egy év múlva töröl, megsemmisít, kivéve

– ha az adatok az ügyviteli és számviteli nyilvántartások részét képezik – ebben az esetben az adatok megőrzésének időtartamát az adott nyilvántartásokra vonatkozó, mindenkor érvényes jogszabályok határozzák meg. Ezen előírásokat a Honlapgazda magára nézve kötelezőnek fogadja el, ezeket mindenkor betartja.

– ha az adatok valamely, a Honlapgazda által nyújtott szolgáltatások részét képezik, mivel  az adott szolgáltatás nyújtásának feltétele az adatok tárolása. Ebben az esetben az adatokat a szolgáltatás megszűnésekor, illetve az érintett és a Honlapgazda között fennálló szolgáltatási jogviszony megszűnésekor azonnal törli, megsemmisíti.

Továbbá a Honlapgazda magára nézve kötelezőnek tartja, hogy ügyfeleivel, partnereivel kapcsolatban történő bármely adatgyűjtéskor kizárólag az adott adatkezelési célhoz feltétlenül szükséges információkat rögzíti és tárolja, valamint ezen információelemekről az ügyfeleket, partnereket a megfelelő indoklásokkal együtt tájékoztatja.

 

 

5 Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

 

5.1 Általános adatkezelési irányelvek

Honlapgazda tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.

Felhívjuk a Honlapgazda részére adatokat közlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Honlapgazda adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);
 • 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.).

 

 

6 Az adatok fizikai tárolási helyei

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a belépés során generálódnak és melyeket a rendszer a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható. Az adathoz kizárólag az arra jogosultak férhetnek hozzá.

 

 

7 Adattovábbítás, adatfeldogozás, az adatokat megismerők köre

Honlapgazda által kezelt adatok

 • Honlapgazda hivatalos dokumentumaiban, nyilvántartásaiban szerepelnek, ott tárolódnak (papír alapú dokumentumok formájában, illetve elektronikus formában). A Honlapgazda mindent megtesz annak érdekében, hogy mind a papír alapú dokumentumokat, mind az elektronikus formában őrzött adatokat az előírt, megfelelően biztonságos módon tárolja és őrizze – felhasználva ehhez mind a hagyományos dokumentumkezelés szokásos szabályait és módszereit; valamint fokozott figyelmet fordítva az elektronikus adatok biztonságos tárolására az elektronikai eszközök folyamatosan frissített és karbantartott, az elvárható színvonalon tartott hardveres és szoftveres eszközparkjával.
 • Honlapgazda üzleti, partneri kapcsolatban van olyan cégekkel, amelyek az együttműködés keretében tárolják, őrzik, kezelik a Honlapgazda által gyűjtött adatokat:
 • az ügyviteli, számviteli feladatokat megbízás alapján egy könyvelő cég látja el, megfelelő szerződéses keretek között;
 • a webes szolgáltatások egy tárhelyszolgáltató (TurbóTárhely.eu) szerverein történnek, amely világszínvonalú szolgáltatást nyújt, kiterjesztve ezt az adatkezeléssel, adatbiztonsággal kapcsolatos feladatokra is.

 

 

8 Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

 

8.1 Tájékoztatáshoz való jog

A Honlapgazda megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

8.2 Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 • a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • az adatforrásokra vonatkozó információ;
 • az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

 

8.3 Helyesbítés joga

Az érintett kérheti a Honlapgazda által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

 

8.4 Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Honlapgazda indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján;
 • vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

8.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére a Honlapgazda korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

8.6 Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 

8.7 Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

8.8 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

 

8.9 Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

 

8.10 Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 

8.11 Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 1 391-1400

Fax: +36 1 391-1410

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Honlap: http://www.naih.hu

 

 

9 Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

Honlapgazda a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

 

Ezen adatkezelési tájékoztatóban foglaltak 2021. március 20-tól érvényesek minden, a Honlapgazda tevékenységéhez kapcsolódó olyan tevékenységre, amely valamilyen adatgyűjtéssel, tárolással, kezeléssel van összefüggésben.